banner25

banner26

banner9

banner2

23 Ekim 2019 Çarşamba

Endustri Magazin Dergisi yeni sayısı hazırlanıyor.

VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, İstanbul’da gerçekleştirildi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına 1999 yılından günümüze kadar İstanbul ve İzmir Şubeleri`nin sekretaryalığını üstlendiği "Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi"nin yedincisi, bu kez "uluslararası katılımlı" olarak, 22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında dünyanın yedinci büyük kenti olan İstanbul`da 572 kayıtlı delege ve 2.113 ziyaretçinin katılımı ile gerçekleştirildi.

27 Kasım 2014 Perşembe 16:31
Bu haber 1315 kez okundu
VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, İstanbul’da gerçekleştirildi
banner21
banner22

Yedinci Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi; açılış konferansı, bildiriler, atölye çalışmaları, kurslar, paneller, yuvarlak masa toplantıları, özel oturum toplantıları, forumlar ve konferanslar ile dinamik bir platform oluşturulurken; 56 bildiri sunumu, 18 atölye çalışması, 1 panel, 4 kurs, 2 yuvarlak masa toplantısı, 6 özel oturum, toplantı ve forum düzenlendi. Kongrede "Sektörün Geleceği, Gelişmeler, Beklenti ve Talepler" konulu bir Panel gerçekleştirilirken, panele İlişkin "Mevcut Durum Analiz Raporu" basılarak katılımcılara dağıtıldı. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongreleri, bir başucu kitabı oluşturma anlayışı ile bu kongrede de, birikimleri içeren 829 sayfalık Bildiriler Kitabı tüm sektör çalışanlarının kullanımına sunuldu.

Yedinci kongrenin gündeminde de yerli üretim konusu ön plana çıktı 
Kongre kapsamında düzenlenen görüşmelerde ortaya çıkan sonuçlar bir araya getirilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Metinde şu ifadelere yer verildi: 
“Dünyayı saran krizin ülkemize yansımaları ile Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının, daha özelde imalat sanayi, makina imalat sanayi ve hidrolik pnömatik sektörünün sorunları iç içe geçmektedir. Serbestleştirme sürecinde sanayide sübvansiyonların büyük ölçüde kaldırıldığı, KİT yatırımlarının durdurulduğu, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının özelleştirildiği, sabit sermaye yatırımlarında gerileme yaşandığı, Gümrük Birliği hedefleri doğrultusunda tüm sektörlerde korumacılığın asgariye indirildiği ve sanayimizin eşitsiz koşullarda küresel rekabete açıldığı, bilinen gerçeklerdir. Bu olgu ve süreçlerin koşullamasıyla, sanayi genelinde öz kaynaklardan çok ithal kaynaklar girdi olarak kullanılmış, küresel güçlerin dayattığı işbölümü ile fason üretim ve taşeronlaşma egemen olmuş, kaynak tahsisinin iç ve dış piyasalar yoluyla sağlandığı bir modele geçilmiştir. Hidrolik-pnömatik girdilerini yaygın olarak kullanan demir-çelik, makina imalat, iş ve inşaat makinaları, otomotiv, savunma, gıda, ambalaj, gemi inşa, sağlık, barajlar, otomasyon ve robot teknolojileri gibi sektör, teknoloji ve faaliyet alanlarının bu olumsuz koşullardan etkilenmesi ve bu etkilerin sürecek olması kaçınılmazdır.
Bu noktada sektörün ana sorunları; yerli üretim, Ar-Ge, sektörle ilgili teknolojik ve endüstriyel birikim, sermaye/finansman ve kalifiye işgücü yetersizlikleri ile yüksek girdi maliyetleri, ithal ürünlerin yerli üretime göre pazar paylarının yüksek oluşu ve dışa bağımlılık olarak sıralanabilir.
İzlenen bilim, teknoloji ve sanayi politikaları sonucu bugün yerli üretimde yüzde 62 oranında ithal girdi kullanılmakta, makina imalat sanayinde iç pazar talebinin yüzde 51`i ithal makinalarla karşılanmaktadır.
Yenilikçiliğe önem vermeyen, imal ettiği ürünleri devamlı olarak geliştirme çabasında olmayan, pazar ihtiyaçlarını gözleyip yeni modelleri programa almayan, bunları gerçekleştirmek için bünyesinde mühendis istihdam etmeyen kuruluşların ciddi sıkıntılar yaşamaları ve zorunlu olarak imalattan çekilmeleri veya fason üretime yönelmeleri kaçınılmazdır.
Eksenine insanların mutluluk ve refahını, sosyal devlet anlayışını oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji politikalarına dayalı bir sanayileşme ve kalkınma planı uygulamaya konulmalıdır.
Sektörün dünyadaki toplam pazar payı 2000 yılında %0,5 iken 2013 yılında %1,4`e yükselmiş bulunmaktadır. Yine CETOP verilerine göre 16 Avrupa ülkesinin dahil olduğu CETOP bölgesinde pazar payımız 2000 yılında %1,5 iken 2013`te %4,7`ye yük¬selmiştir.
Kalitesi belgelenmemiş, sertifikası olmayan ve haksız rekabete neden olan ürünlerin ülkeye girişinin kontrol edilmesi ve zorlaştırılması için ciddi önlemler alınmalıdır. Sektör bu ürünlerin ülkeye girmemesi konusunda tavır al¬malı, yerli ürün tüketilmesi konusunda siyasi irade zorlanmalıdır. Özellikle ihracat yapan yerli üreticilerin desteklenmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edil¬mesi için yatırımlar ve AR-GE çalışmaları desteklenmeli, üretim ve istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve kamu ihalelerinde yerli malı kullanımı teşvik edilmelidir.
Sektöre yönelik devre elemanları üretiminde yüksek ni¬telikli malzemelerin, ileri üretim teknolojilerinin ve bilgi-sayar tabanlı denetim sistemlerinin giderek artan oranda kullanılmasından dolayı, üretici firmaların AR-GE olanaklarının arttırılması ve teşvik edilmesi ülke yararına olacaktır.
ARGE olanakları artırılmalı, vergi mükellefiyetliklerinde belli in¬dirimler sağlanmalı, teknoparklardan yararlanmaları konusunda AKDER`in yol göstericiliğinde sektör firmaları biraraya gelerek ortak ARGE merkezleri kurmalıdırlar.
Piyasa gözetimi ve denetimi etkinleştirilmeli, sektör dernekleri bu yapının içerisinde yer almalı, mesleki yeterlilik ve eğitim konusuna önem verilmeli ve yeterlilik sahibi olmayan kişilerin iş yapmalarına engel mevzuatlar oluşturulmalıdır.
Yurt içinde kullanıcılar yerli ürün kullanmalı, yerli üreticiler ise ihracat ça¬balarını artırmalı, bu yolla maliyetlerin düşürülerek, ulusal ürünlerimizin rekabet gücünün artacağı tüm sektörde temel bilinç haline getirilmelidir.
Sektörümüzün gelişmesi için MEB, YÖK ve Akışkan Gücü sektörü temsilcileri ile birlikte eği¬tim programlarında ihtiyaca uygun güncellemeler yapılmalı, endüstri meslek liselerinde uygulamalı meslek derslerinin niteliği geliştirilmeli, atölyelerde mevcut makina ve tezgâhlar, en son modeller ile yenilenmeli ve üniversitelerde güncel teknolojiler ve endüstriyel uygulamalar öğretilmeli ve altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır.
Sanayide enerji verimliliği, uluslararası rekabet gücü açısından önemli bir unsurdur. Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji maliyetlerinin ekono¬mi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının tespiti yapılarak sektörde, hidrolik pnömatik sistem tasarımlarında ve üretiminde enerji verimliliğine önem verilmelidir. Sistemlerin enerji verimliliği ölçülebilir olmalı, belgelendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
Yazılım mühendisliğindeki yeni yaklaşımların, yenilikçi makina konseptlerine olanak sağladığı, akıllı mobil cihazlar, uygulamalar ile entegre PLC sistemlerinin çalışma esnekliğini arttırdığı, bu yeni yaklaşımların mühendislik çalışmalarını kolaylaştıracağı ve rekabette esnekliği arttıracağı tespiti yapılarak sektör yazılım mühendisliği alanındaki gelişmeleri izlemeli ve uygulamalara yansıtmalıdır.
Hidrolik ve pnömatik sektörünün giderek elektronik ile kaynaştığını, eskiden sadece servo veya oransal valflerle sınırlı olan elektroniğin, şimdilerde eksen kontrol modülleri ve servo-motor tahrikli hidrolik pompaların kullanılmaya başlamasıyla yaygınlaştığı görülmektedir. Teknolojiler arası entegrasyonun bu şekilde giderek artacağıhesap edilerek sektörün hitap ettiği Pazar yeniden tanımlanmalı veya revize edilmelidir.
Mühendislik hizmeti üreten sektör firmalarının akreditasyonu, sektörde çalışan mühendislerin uzmanlıklarının meslek odaları tarafından belgelendirilmesi, sektörde çalışan ara teknik elemanların eğitimi ve belgelendirilmesi, sektörle ilgili mevcut regülasyonlar çerçevesinde Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının piyasa gözetim denetim faaliyetini yaygınlaştırması, sektör firmalarında çalışan mühendisler tarafından hazırlanan projelerin inşaat sektöründeki mimar ve mühendislik hizmetleri gibi fikri mülkiyet hakları çerçevesinde güvence altına alınması gibi konularda Makine Mühendisleri Odası, AKDER ve sektör bileşenlerinin katıldığı bir çalıştay MMO tarafından düzenlenmeli ve bu çalıştayda elde edilen sonuçlar ilgili bakanlıklara iletilmelidir.”

Sektör tüm dinamikleriyle masaya yatırıldı 
Kongre kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve kurslar ile yeni bilgi ve teknolojilerin yaygınlaştırılmasının yanında, sektör çalışanlarının doğru ve tam bilgilerle donatılmasına yönelik sürekli eğitimler yapıldı.
Kongre kapsamında; "Sızdırmazlık Elemanları Montaj Teknikleri", "Enerji Tasarrufu Servisi (Basınçlı Hava Kaçaklarının Bulunması) ve Basınçlı Hava Kalitesinin Ölçülmesi", "Yüksük Sıkma Maki¬nasının Görsel Ortamda Çalıştırılması, Uygulanması ve Test Edilmesi", Mobil ve Sabit Hidrolik Sistemlerin İşlevsel Güvenliği", "Akış¬kan Durum İzleme Sistemlerinde Basınç ve Sıcaklık Dışındaki Bilgilerin Ölçümü ve Arıza Analizinde Kullanılması",Temel Endüstriyel Filtreleme Bilgileri", "Otomasyonda Yenilikçi Vakum Teknolojileri", "Hidrolik Sistemler¬de Dijital Teknoloji Yoluyla Arıza Arama Teknikleri, Devreye Alma ve Ar-Ge Uygulamaları", "Hand¬ling Sistemler", "Ağır Tonajlı Yapıların Kaldırma, Kaydırma, Sıkıştırma Uygulamaları ve İş Güvenliği", "Avrupa Makina Direktifleri (2006/42/EC) ve Güvenlik Standartlarına (IEC61508) Uyumlu Danfoss Oransal Kumanda Valfleri ve Elektro Hidrolik Aktüatörler", "Hidrolik Pnömatik Sistem Tasarımları ve Analizlerini Yapmalarını Sağlayacak/Kolaylaştıracak AMESim Yazılımı", "Hidrolik Sistemlerde Sta¬tik Elektriği Önleyen ve Enerji Tasarrufu Yapan Filtre Elemanı Teknolojisi", "Akışkan Bağlantılarında Yeni Teknolojiler (EO-3, Compact Spiral Hortum, Aluminyum Bağlantı Elemanları ve Çabuk Kaplinler, Uptc, Transair)", "Demir Çelik Sektöründe Özel Hidrolik Uygulamalar", "Fabrika Otomasyonunda Haberleşmeli Valf Terminalleri" konularında 18 Atölye Çalışması düzenlendi.
Kongrede düzenlenen kurslarda; "Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri", "Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri","Mekatronik","Endüstride ve Mobil Makinalarda Otomatik Yağlama Sistem Teknolojileri" konuları ele alındı.
"Sektörün Tarihsel Gelişimi ve Anılar", "Sektörde Standartlar ve Süreç", Üniversite/Sektör-MMO İşbirliği", "Sektörde İstihdam Olanakları ve Kariyer Planlama", "Enerji Verimliliği" konu başlıklarında akademisyen ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla özel oturumlar organize edildi.

banner23

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  banner16
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  banner17
  SAYFALAR
  E-GAZETE
  • Metal Makina Dergisi
  • Hidrolik Pnomatik Dergisi
  ARŞİV
  banner18